روز مبارزه با همجنس‌گرا ستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران

تاریخ نشر :

[ وب سایت همجنس گرا : با سپاس از همجنس گرایان و تراجنسی هایی که با وجود تمام مشکلات و خطر ها در ایران توانستند این کار شجاعانه را انجام دهند و این تصاویر را تهیه کنند. ]

[ منبع : کارگاه خبر گروه ژوپی آ ]

ھفدھم ماه می برابر با 28 اردیبھشت روز جھانی مبارزه با ھمجنس گراھراسی و تراجنسی ھراسی است.

ھوموفوبیا یا ھمجنس گراستیزی نوعی بیماری اجتماعی است که فرد را مجبور می سازد تا علیه گرایش جنسی ھمجنس گرایانه و ھویت جنسی تراجنس گونه جبھه گیری خصمانه و گاھی ستیز جویانه اتخاذ کند.

فعالین حقوق اقلیت ھای جنسی در سراسر دنیا برنامه ھای متنوعی را برای بزرگداشت این روز علیه این بیماری اجتماعی تدارک می بیند.

در ایران اما به علت وجود قوانین سختگیرانه و ضدھمجنس گرایی برنامه ھای آشکاری در سطح کشور مشاھده نمی شود. با این حال اقلیت ھای جنسی در ایران ھرساله فعالیت ھای زیادی را برای این روز انجام می دھند.

سال گذشته تعدادی از فعالین حقوق اقلیت ھای جنسی با پخش بروشور در سطح شھر تھران و تبلیغات گسترده به مبارزه علیه ھمجنس گراھراسی و تراجنسی ھراسی رفتند. کمپین بزرگ "ما ھمه جا ھستیم" در فیس بوک نیز به ابتکار یکی از فعالین حقوق بشر ساکن ایالات متحده راه اندازی شد که توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرد.

امسال نیز فعالیت ھایی برای این روز در ایران صورت گرفته است.

کمپین "دوستان اقلیتھای جنسی" از فعالیت ھایی است که امسال توسط فعالین ایرانی بر روی فیس بوک راه اندازی شده است.

اما در ھمین بین تعدادی از ھمجنس گرایان و تراجنسی ھای ایران امسال با حضور در سطح شھر تھران، پخش بروشور و حمل پرچم رنگین کمانی و پلاکارد و به پرواز درآوردن بادکنک ھای رنگی تصویر تازھایی از حرکت ھای اجتماعی رقم زدند.

تصاویر زیر از طریق این فعالین حقوق بشر در ایران برای کارگاه خبر ژوپی آ ارسال شده است.

[ منبع : کارگاه خبر گروه ژوپی آ ]روز مبارزه با ھمجنس گراستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران 1روز مبارزه با ھمجنس گراستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران 2روز مبارزه با ھمجنس گراستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران 3روز مبارزه با ھمجنس گراستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران 4روز مبارزه با ھمجنس گراستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران 5روز مبارزه با ھمجنس گراستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران 6روز مبارزه با ھمجنس گراستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران 7روز مبارزه با ھمجنس گراستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران 8روز مبارزه با ھمجنس گراستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران 9روز مبارزه با ھمجنس گراستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران 10روز مبارزه با ھمجنس گراستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران 13

برچسب‌ها: جامعه اقلیت های جنسی