کمیته سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازمان ملل از ایران در مورد تبعیض بر اساس گرایش جنسی توضیح خواست

تاریخ نشر :

در پی انتشار گزارش کمسیون بین المللی حقوق بشر همجنس گرایان ( IGLHRC ) از دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد اقدامات در جهت رفع تبعیض بر علیه همجنس گرایان توضیح خواسته شد. در فهرست توضیحاتی که از دولت ایران خواسته شده آمده :

لطفا در صورت وجود، در مورد هرگونه اقدامات قانونی و اجرایی اتخاذ شده و سایر اقدامات جهت ممنوع ساختن تبعیض در دسترسی افراد به شغل، مسکن، آموزش، و مراقبت های بهداشتی بر مبنای گرایشات جنسی آنها و اقداماتی که صورت گرفته تا افراد دارای هویت جنسی و گرایش جنسی مختلف بتوانند از تمام حقوق خود بهره برده و از آنها بطور موثر در برابر خشونت و محرئمیت های اجتماعی مراقبت شود اطلاع دهید.

Please provide information on legislative, administrative and other measures taken, if any, to eliminate and prohibit discrimination on the basis of sexual orientation with respect to access to employment, housing, education and health care, and to ensure that individuals of different sexual orientation or gender identity benefit from all rights and are effectively protected against violence and social exclusion.

[ پیوند به گزارش سازمان IGLHRC ]
[ پیوند به متن پرسش های کمیته سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازمان ملل از ایران ]

برچسب‌ها: سیاست و جامعه