دومین سالگرد روز همجنس گرایان، دوجنس گرایان و تراجنسی های ایران

تاریخ نشر :

دو سال پیش در یکم مرداد ماه عده ای از همجنس گرایان دوجنس گرایان و تراجنسی های ایران در پی سابقه ای که در زمینه تلاش برای برگذاری چنین روزی در دهه گذشته وجود داشت سرانجام به صورت موفقیت آمیز توانستند مراسمی برای معرفی این مناسبت برگذار کنند. خوشبختانه این اقدام با بازتاب رسانه ای قابل توجهی حتی در رسانه های داخل ایران همراه بود.امروز پس از دو سال این مناسبت تبدیل به بهانه ای برای فعالیت و پویایی همجنس گرایان، دوجنس گرایان و تراجنسی های ایران شده. این فرصتی است برای ما تا با فریاد زدن وجودمان زنجیر هایی را که زور گویان بر وجود ما، بر زندگی ما، بر فکر ما، بر احساس ما، بر زبان ما و بر حضور ما بسته اند پاره کنیم.همان گونه که در طول این دو سال این مناسبت تلنگری برای حرکت رو به جلوی اقلیت های جنسی بوده امیدوار هستم در آینده نیز بتوانیم کارهای بزرگ تر و عمیق تر برای بهبود زندگی اقلیت های جنسی انجام دهیم.روز همجنس گرایان

برچسب‌ها: جامعه اقلیت های جنسی