دوستان و دشمنان همجنس گرایان ایران در سال 2018

تاریخ نشر :

دوستان همجنس گرایان ایران در سال 2018

1- ساقی قهرمان

در سال 2018 ساقی قهرمان با استواری و پشتکار و دلسوزی مسائل همجنس گرایان را دنبال کرد و مانند همیشه در حرکت رو به جلوی همجنس گرایان ایران نقش بازی کرد.

2- عفو بین‌الملل

سازمان عفو بین الملل با زیر ذره بین گذاشتن وضعیت همجنس گرایان در سراسر جهان از جمله در ایران و دفاع بی دریغ این سازمان از حقوق پایمال شده مظلومان، بی شک یکی از دوستان همجنس گرایان ایران بود.

دشمنان همجنس گرایان ایران در سال 2018

1- انجمن نمایش ویدیوی ایران

این انجمن پس از تشکر از فحاشی های یک نماینده مجلس به همجنس گرایان، خواستار اعلام مصادیق بارز همجنس گرایی به منظور فیلتر کردن آن شد، و به این تریب شایسته قرار گرفتن در فهرست دشمنان همجنس گرایان ایران در سال گذشته می باشد.

2- سعید حجاریان

سعید حجاریان در مقاله ای، که از نظر میزان توحش و افکار واپس گرایانه بی نظیر است، گفته است که در صورتی که همجنس گرایان ایران بر علیه ستم و بی عدالتی دست به اعتراض بزنند پلیس ایران باید آنها را سرکوب کند.

برچسب‌ها: سیاست و جامعه