آیا همجنس گرایان از جنس دیگر بیزار هستند؟

تاریخ نشر :

همجنس‌گرایان به صورت میانگین همان رابطه ای را با جنس دیگر دارند که دگرجنس‌گرایان با همجنس خود. برای یک همجنس‌گرا جنس دیگر می تواند نقش یک دوست بسیار خوب و صمیمی، یک الگو در زمینه کاری یا علمی یا اخلاقی، یک رهبر فرهمند، یا یک فرد معمولی و عادی را داشته باشند. فرد همجنس گرا ممکن است فردی از جنس دیگر را بسیار دوست داشته باشد یا ستایش کند.

به صورت میانگین، همجنس‌گرایان از جنس دیگر بیزار نیستند. با این حال، بیزاری از یک جنس پدیده ای است که می تواند در میان همجنس‌گرایان نیز به همان اندازه یافت شود که در میان دگرجنس‌گرایان یافت می شود. باید توجه داشت که گاهی همجنس‌گرایان حتی دچار نوعی نفرت از همجنسان خود به عنوان یک گروه اجتماعی می شوند، در حالی که همچنان به شریک جنسی خود علاقه دارند. به همین تریب دیده می شود که شماری از مردان دگرجنس‌گرا زن ستیز هستند و بر عکس. بیزاری از یک جنس و جنسیت، معمولا حاصل پدیده های اجتماعی و تجربیات فردی است و ربطی به گرایش جنسی ندارد.


نویسنده: فردریک پدرام

برچسب‌ها: همجنس‌گرایی