تغییر جنسیت ربطی به همجنس‌گرایی ندارد

تاریخ نشر :

نخست توجه داشته باشیم که واژه "تطبیق" جنسیت واژه گویا تری از "تغییر" جنسیت است. تطبیق جنسیت فرایندی است برای افراد تراجنسی، تا جنسیت فیزیولوژیک خود را با جنسیت روانی خود یکسان کنند. فرد تراجنسی، هویت جنسی خود را نامطابق با اندام ظاهری بدن خود که با آن متولد شده در می یابد. برای مثال فردی که با اندام زنانه متولد شده ولی خود را مرد می داند و روان مردانه دارد یک تراجنسی است. فرایند تطبیق جنسیت می تواند ابزاری باشد برای کمک به افراد تراجنسی.

همجنس‌گرایان مشکلی با جنسیت خود ندارند. برای مثال یک زن همجنس‌گرا، همچنان خود را زن می داند و مشکلی با اندام زنانه خود ندارد. اگر یک همجنس‌گرا به اشتباه درگیر فرایند تغییر جنسیت شود، می تواند آسیب های بسیار عمیق و غیر قابل بازگشت ببیند. دست زدن به عمل تغییر جنسیت، در صورتی که فرد حقیقتا تراجنسی نباشد در شماری از موارد حتی می تواند فرد را به سوی خودکشی بکشاند.

در عین حال ممکن است فردی به صورت اتفاقی، هم تراجنسی باشد و هم همجنس‌گرا. برای مثال کسی که با اندام زنانه متولد شده ممکن است خود را مرد بداند ولی در عین حال به مردان، که به آنها به چشم همجنس نگاه می کند، گرایش جنسی داشته باشد. چنین فردی هم تراجنسی و هم همجنس‌گرا است. چون این افراد اقلیت اندر اقلیت هستند شمار آنها کم است.

گرایش جنسی و هویت جنسی دو پدیده جدا از هم هستند و رابطه معنی داری میان همجنس گرایی و تراجنسی بودن وجود ندارد.


نویسنده: فردریک پدرام

برچسب‌ها: دانستنیها