صفحه 1 از 1

گروهی برای گفتگو درباره پناهندگی در فیس‌بوک

پست شده: Aug 29th, 2015, 20:54
از فردریک پدرام
گروه فیسبوکی گفتگو درباره پناهندگی برای اقلیت‌های جنسی:
پناهندگان همجنس گرا دوجنس گرا و تراجنسی