آمریکا و چند شعر دیگر

منتخب اشعار سروده‌ی آلن گینزبرگ

طرح جلد: کیا شاه حسینی