همجنس گرایی

تاریخ ویرایش :

همجنس گرایی گرایش جنسی و عاشقانه (رمانتیک) نسبت به افراد همجنس و نداشتن این گرایش ها در حدی که برانگیزنده برای ایجاد رابطه باشد به جنس مخالف است.

نمودار گرایش جنسی

افراد همجنس برای همجنس گرایان جذابیت جنسی و عاشقانه (رمانتیک) دارند، در مقابل داشتن رابطه جنسی و عاشقانه (رمانتیک) با جنس مخالف برای آنها لذت بخش نیست.

lesbianبرای یک زن همجنس گرا، بدن، رفتار و سایر خصوصیات زنان به عنوان شریک جنسی و عاطفی جذاب و لذت بخش است در حالی که مردان و خصوصیات مردان برای یک زن همجنس گرا جذابیت جنسی و رمانتیک ندارند.
gayبرای یک مرد همجنس گرا، بدن، رفتار و سایر خصوصیات مردان به عنوان شریک جنسی و عاطفی جذاب و لذت بخش است در حالی که زنان و خصوصیات زنان برای یک مرد همجنس گرا جذابیت جنسی و رمانتیک ندارند.