واژه نامه

تاریخ ویرایش :

هویت جنسی [پیوند] :

انگلیسی : Gender Identitie

درک و احساس شخصی فرد در مورد اینکه فرد خود را زن یا مرد یا جنس دیگری بداند.

تراجنسی [پیوند] :

انگلیسی : Transsexual

فردی که هویت جنسی او با جنسیتی که از سوی دیگران با آن جنسیت شناخته می شود (معمولا بر اساس ظاهر بدن و اندام های جنسی) مطابقت نداشته باشد.

وضعیت های هویت جنسی :

ظاهر بدن و اندام جنسیزنزنمردمرد
هویت جنسیمردزنزنمرد
تراجنسی++

گرایش جنسی و هویت جنسی:

گرایش جنسی و هویت جنسی دو پدیده متفاوت هستند. یک فرد تراجنسی می تواند مانند ساید افراد، همجنس گرا، دوجنس گرا یا دگرجنس گرا باشند. از آنجایی که تراجنسی بودن یک پدیده نادر است و از طرف دیگر همجنس گرا بودن نیز یک پدیده نادر است، تراجنسی هایی که همجنس گرا هم هستند درصد جمعیتی بسیار کوچکی دارند. اکثر تراجنسی ها مانند سایر افراد به جنس مخالف خود گرایش دارد برای مثال فردی که بدن مردانه دارد ولی هویت زنانه دارد و خود را زن می داند معمولا به مردان گرایش جنسی دارد. ولی با این حال هستند تراجنسی هایی که همجنس گرا هستند، برای مثال فردی که بدن مردانه ولی روان زنانه دارد و خود را زن می داند اگر به زنان گرایش جنسی داشته باشد همجنس گرا محسوب میشود.

گرایش جنسی [پیوند] :

انگلیسی : Sexual Orientation

گرایش جنسی روال پایداری از کشش های احساسی، رمانتیک و جنسی به مرد، زن یا هر دو جنس است. گرایش جنسی یک طیف پیوسته است که در میان گرایش تنها به همجنس تا گرایش تنها به جنس مخالف قرار می گیرد. این طیف پیوسته گرایش جنسی به سه دسته همجنس گرا، دوجنس گرا و دگر جنس گرا تقسیم می شود.

طیف پیوسته گرایش جنسی :

گرایش تنها به همجنس
گرایش به همجنس و جنس مخالف
گرایش تنها به جنس مخالف

همجنس گرایی [پیوند] :

انگلیسی : Homosexuality

داشتن کشش احساسی، رمانتیک و جنسی به افراد همجنس

همجنس گرا [پیوند] :

انگلیسی : Homosexual

فردی که کشش احساسی، رمانتیک و جنسی او تنها یا بیشتر به افراد همجنس است

دوجنس گرایی [پیوند] :

انگلیسی : Bisexuality

داشتن کشش احساسی، رمانتیک و جنسی به افراد همجنس و جنس مخالف

دوجنس گرا [پیوند] :

انگلیسی : Bisexual

فردی که کشش احساسی، رمانتیک و جنسی او هم به افراد همجنس است هم به جنس مخالف

دگرجنس گرایی [پیوند] :

انگلیسی : Hetrosexuality

داشتن کشش احساسی، رمانتیک و جنسی به افراد جنس مخالف

دگرجنس گرا [پیوند] :

انگلیسی : Hetrosexual

فردی که کشش احساسی، رمانتیک و جنسی او تنها یا بیشتر به افراد جنس مخالف است

رفتار جنسی [پیوند] :

انگلیسی : Sexual Behavior

روش هایی که انسان احساس شهوت خود را ابراز و تجربه می کند، برانگیختگی جنسی و رابطه جنسی همچنین انجام رفتار هایی برای برانگیخته کردن جنسی فرد دیگر رفتار های جنسی هستند.

تناسب رفتار جنسی با گرایش جنسی :

گرایش جنسی افراد لزوما با رفتار جنسی آنها یکسان نیست. برای مثال ممکن است یک همجنس گرا با اینکه هیچ گرایشی به رابطه با جنس مخالف ندارد به دلیل فشار اجتماعی تن به چنین روابطی دهد، یا یک فرد دگرجنس گرا که گرایشی به همجنس ندارد ممکن است برای کسب درآمد به عنوان روسپی با همجنس خود رابطه برقرار کند. رفتار جنسی که با گرایش جنسی فرد همخوانی نداشته باشد آزار دهنده و از نظر روانی بسیار مخرب است.