دانستنیها

درخواست برای احترام و قضاوت نکردن اشتباه است

لازم است در بیان اشکالات و راه حل ها، از واژگان راهگشا و درست استفاده کنیم.

دگرجنس‌گرایی چیست

دگرجنس‌گرایی گرایش جنسی و رمانتیک به جنس دیگر است.

تغییر جنسیت ربطی به همجنس‌گرایی ندارد

تطبیق جنسیت راهکاری است برای تراجنسی ها نه همجنس‌گرایان.