دانستنیها

دگرجنس‌گرایی چیست

دگرجنس‌گرایی گرایش جنسی و رمانتیک به جنس دیگر است.

تغییر جنسیت ربطی به همجنس‌گرایی ندارد

تطبیق جنسیت راهکاری است برای تراجنسی ها نه همجنس‌گرایان.