همجنس‌گرایی

چرا افراد همجنس‌گرایی را به عنوان بخشی از هویت خود معرفی می کنند

تبعیض بر علیه همجنس گرایان یکی از دلایل هویتی شدن همجنس‎گرایی برای افراد است.

هویت همجنس‌گرای من

می‌خواهم بدانید زمانی که می‌گویم همجنس‌گرا هستم از چه سخن می‌گویم.

همجنس گرا یعنی چه

همجنسگرا بودن به چه معنی است؟ از این واژه چه میدانید؟

آیا همجنس گرایان از جنس دیگر بیزار هستند؟

داشتن گرایش جنسی و رمانتیک به یک جنس به معنی نفرت از جنس دیگر نیست.