گروه هومان همجنسگرایی چیست

از دانشنامه همجنس‌گرایان
پرش به: ناوبری، جستجو

توضیح: این مقاله در وب سایت گروه هومان منتشر شد.


همجنسگرایی چیست؟

همه انسانها) فعلا حيوانات را بکنارى مى نهيم( از تمايل جنسى برخوردارند. اين تمايلات را معمولا به سه بخش تقسيم ميکنند.

  • دگرجنسگرائى : بعبارتى قدرت و توان عشقورزى به جنس مخالف . فرد دگرجنسگر از نظر روحى، روانى و عاطفى به جنس مخالف گرايش دارد و از آميزش جنسى با او به لذت و آرامش مى رسد.
  • دوجنسگرايى ( باى سکشواليتى) : يعنى قدرت و توان عشق ورزى به هردو جنس مخالف و موافق.
  • همجنسگرايى: يعنى قدرت و توان عشق ورزى به جنس موافق.

بعضى از متخصصان امور جنسى بر اين باورند که حدو د يک درصد افراد اجتماع هيچ گرايش جنسى ندارند و آنها راآسکشوال ميخوانند.همينطور عده زيادى معتقدند که همه انسانها کلا دوجنسگرا متولد ميشوند و بعد شرايط محيطى ، خانوادگى و چه بساعوامل ديگر، باعثميشوند که فرد در يکى از سه گروه نامبرده در بالا جا بگيرد.عدهاى هم تمايل جنسى انسانها راکلا يکمسئله ژنتيکى دانسته، دخالت محيط و يا شريط رشدى فرد در تمايل جنسى او را کاملا رد ميکنند. اما تحقيقات بسيار زيادى که در اينباره صورت گرفته، بيانگر آنند که هم شرايط محيطى و هم عوامل زنتيکى هردو در شکلگيرى گرايش جنسى انسانها موثرند؛ اما اينکه چگونه؟، هنوز پاسخى به اين سئوال داده نشده است؛ ولى يک چيز روشن است و آن اينکه هيچکس تمايل جنسى خود از جمله همجنسخواهى خود را انتخاب نميکند. از طرف ديگر اينکه چه مسائل و يا عواملى باعث بوجودآمدن يک پديده ميشوند، تاثيرى در قضاوت نسبت به آن پديده نبايد داشته باشد.

بعضىها بمحض اطلاع از همجنسگرا بودن کسى، فورى يا واکنش منفى نشان ميدهند و يا بزعم خودشان از روى دلسوزى از طرف ميپرسند که چرا رفته همجنسگرا شده و بهتر است که يا به دکتر مراجعه کند و يا اينکه خود را عوض کند. اين افراد بظاهر دلسوز يادشان ميرود از خود بپرسند که مگر خودشان تمايل جنسى شخصى خود را واقعا انتخاب کرده اند و يا اينکه اگر گرايش جنسى عوض شدنى است، حداقل يکبار هم که شده، دست به آزمايش بزنند و ببينند که آياميتوانند گرايش خود را عوض کنند يا نه؟ و بعد براى ديگران نسخه بپيچند. سفارش دکتر رفتن هم سودى ندارد چرا که برجسته ترين محققين مسائل امور جنسى در آمريکا و اروپا بعد از سالها تحقيق ، مطالعه و حتى تلاش براى معالجه با شوکهاى الکتريکى، به اين نتيجه رسيدند که همجنسگرايى نه بيمارى است و نه اختلال روحى روانى، بلکه نوعى از گرايش درونى بعضى از انسانهاست، پس صحبت از معالجه کاملا بى معنا است. بهمين دليل در سال ١٩٧٣ در آمريکا، همجنسگرايى از ليست بيماريها حذف گرديد و بدنبال آن کشورهاى اروپاى غربى هم چنين کردند. امروز تنها در کشورهاى ديکتاتور زده و جهان سومى است ( نه همه آنها) که همجنسگرايى در قانون منع شده و يا هنوز بعنوان يک بيمارى به آن نگاه ميکنند و همجنسگرايان را مورد آزار و اذيت قرار ميدهند. در اينگونه کشورها معمولا بنا بدلائلى که ما ايرانيها بخوبى آنها را ديده و تجربه کرده ايم، امکان اطلاع دهى و آموزش درست مسائل وجود ندارد، درنتيجه نه تنها دولت که خود مردم هم بخاطر ناآشنائى با پديده همجنسخواهى، به آزار و تحقير و سرکوفت همجنسخواهان دست ميزنند ؛ به همين دليل است که خانوادهها در چنين کشورهايى بسختى ميتوانند گرايش به همجنس در فرزند خود را بپذيرند.

بارى ، گفتيم که تمايل جنسى در افراد مختلف متفاوت است . اينکه چرا يک عده به جنس موافق و يا هردو جنس گرايش مى يابند همانقدر نامعلوم است که چرا يک عده به جنس مخا لف گرايش پيدا مىکنند. دليل آن هم ساده است؛ جنسيت انسان پديده بسيار پيچيدهاى است و با ضمير بازهم پيچيده آدمى در ارتباط است. تحقيقات نشان ميدهند که نه ميتوان تمايل و گرايش کسى را اينطرف و آنطرف کرد و نه ميتوان مسير آن را عوض نمود.

بعضى هامی پرسند که چطور آدمى مى فهمد که همجنسگرا است. کافى است چنين پرسشگرى از خود بپرسد که چطور خو دش فهميد که به اين و يا آن جنس گرايش دارد، و يا اينکه چطور متوجه شد که همجنسگرا نيست؟ آنوقت خواهيم ديد که گرايش جنسى و تمايل درونى و روحى و عاطفى انسان است که بمرور بما ميفهماند به کدام گرايش جنسى وابستهايم، و همينطور احساس رضايت و راستى از اين احساس؛ مسئله به همين سادگى است. تعصب و ا ين همه حساسيت نسبت به همجنسگرايى و همجنسخواهان از ناآگاهى و نداشتن اطلاعات در اين مورد ناشى مى شود. مثلا اين چند برداشت معمولى ولى نادرست از همجنسخواهان که در زير بدانها اشاره مى شود:

  • موضوع همجنسگرايى فقط سکس است و نه چيز ديگر. درحالى که همجنسگراها انسانهاى معمولى اى مثل بقيه افراد دوروبر ما هستند.، آنهاکار ميکنند، درس ميخوانند، خانه و زندگى دارند و سکس و تمايل جنسى آنها هم مثل بقيه فقط بخشى از هويت فردى آنهاست. يک همجنسگرا ممکن است سياستمدار ، کارمند، خانه دار، کشاورز و يا دانشجو باشد.
  • همجنسگراها به هرکس از جنس خود که ميرسند، ميخواهند با او سکس داشته باشند. اين هم يک برداشت غلط و سطحى است. همجنسگراها چه زن و چه مرد همانقدر در انتخاب شريک جنسى خود حساسند که غيرهمجنسگراها. وانگهى قبل از ايجاد رابطه جنسى، بين دو نفر ( با هر گرايش جنسى) معمولا يکسرى بقول معروف دادوستدهاى روحى روانى، اشاره و غمزه و.... لازم است؛ و دونفر بدينوسيله تمايل خود به همآغوشى رابهمديگر مى فهمانند. و تمايل يکطرفه کافى نيست. وانگهى مگر دگرجنسگراها خودشان بهرکسى که برسند، سکس ميخواهند؟
  • همجنسگراهاى مرد همه "اواخواهر" هستند و زنان همجنسگرا( لزبينها) همه مرد هستند. اين برداشتى است که هيچ ربطى به واقعيت ندارد. اگر شما همجنسگرايانى را مى شناسيد، حتما متوجه شده ايد که نه همه مردها "اواخواهر"هستند و نه همه زنها "مرد".
  • همجنسگراها در کودکى مورد تجاوز واقع شده اند و يا تجربه جنسى بدى با جنس مخالف خود دارند. اين هم درست نيست ؛ خيلى از دگرجنسخواهان هم کلى تجربيات بد و منفى از همآغوشى با جنس مخالف دارند ولى هيچوقت همجنسگرا نمى شوند.فکرش را بکنيد که در اجتماع مردسالار ايران ؛ چه تجربيات بدى که زنان ايرانى از مردهايشانندارند ، پس اکثريت اين زنان بايد لزبين بشوند، ولى مسلم است که نيستند. ازطرف ديگر ، متاسفانه در هر اجتماعى، کودکان، چه دختر و چه پسر مورد تجاوز جنسى قرار ميگيرند ، و اينهمه درد و مصيبت را بجان اين خردسالان وارد ميکند. ولى در هيچ تحقيقى ثابت نشده که اين امر بر شکل گيرى گرايش جنسى کودک تاثير ميگذارد.
  • همجنسگراها بچه باز هستند و به کودکان تجاوز ميکنند. درحالى که واقعيتهاى آمارى بدون استثنا در هر اجتماعى نشان مىدهند که در اکثريت مطلق موارد، تجاوز به کودکان و بچه بازى از طرف مردانى صورت ميگيرد که به جنس مخالف خود گرايش دا رند، در نتيجه در اغلب موارد دختران خردسال و معصوم قربانى اينگونه وحشيگرى واقع ميشوند.آيا به اين دليل ميتوان همه دگرجنسگراها را محکوم کرد؟ مسلما نه. از طرف ديگر تجاوز به کودکان از طرف هرکسى که صورت بگيرد، امرى است زشت، غير اخلاقى و غير انسانى و هيچ ربطى به همجنسگرايى ندارد. همجنسگرايى شامل رابطه دو فرد همجنس عاقل و بالغ ميشود که آگاهانه، بنا به ميل خود و با احترام متقابل با هم برقرار ميکنند. اينجا، متاسفانه فرصت نوشتن بيشتر دراينباره نيست اما درشماره هاى مختلف مجله هومان به تفصيل دراينباره نوشته شده و فرق همجنسبازى و همجنسگرايى توضيح داده شده است. علاقمندان ميتوانند براى کسب اطلاعات بیشتر به مجله هومان مراجعه کنند.