همجنسگرا

تاریخ ویرایش :

واژه همجنسگرا نگارش نادرست واژه همجنس‌گرا است به معنی فردی که کشش احساسی، رمانتیک و جنسی او تنها یا بیشتر به افراد همجنس است.

از آنجا که واژه همجنسگرا یک واژه ترکیبی برآمده از دو واژه همجنس+گرا است و اجزای این ترکیب مفهوم خود را در واژه حاصل شده حفظ می کنند بهتر است این واژه ترکیبی به صورت جدا از هم نوشته شود.

برای دانستن مفهوم همجنس‌گرایی و سایر واژه های مرتبط به این صفحه مراجعه کنید.