گروه هومان چرا همجنسگرا و نه همجنسباز و تفاوت ايندو اصطلاح

از دانشنامه همجنس‌گرایان
پرش به: ناوبری، جستجو

توضیح: این مقاله در وب سایت گروه هومان منتشر شد.


چرا همجنسگرا و نه همجنسباز و تفاوت ایندو اصطلاح

ارتباط و تمایل جنسى، ناشى از گرایش دو فرد به هم بوده و کسى که تمایل به همجنس خود دارد همجنسگرا یا همجنسخواه نامیده میشود. کلمه "بازى" که در اصطلاحات " خانم باز"، " بچه باز" و امثالهم بکار میرود، اشاره به بازى جنسى یکجانبه یک فرد و استفاده یا سواستفاده از دیگرى را دارد و در ذهن شنونده و یا خواننده تصور نوعى بهره جوئى، بى ریشه بودن و بدون اصالت بودن را بوجود مى آورد؛ و اینکه این ارتباط برخاسته از تمایل و نیاز مشترک و متقابل هردو نفر است را نادیده میگیرد.

در ایران مجموعهاى از عقب افتادگى هاى اجتماعى، تعصبات فرهنگى و کوته بینى سنتى ارتباط دو همجنس را جز درچارچوب " بازى " اجازه نداده و تصویر نکرده است. و درنتیجه تصور عام از همجنسگرائى درمحدوده همجنس بازى خلاصه میشود. و کلمه همجنس باز به غلط و به کرات استفاد ه میشود.

تکرار اصطلاح همجنس باز در عمل تائید بر تعصب و جهل بوده و به گسترش سوتفاهم ناشى از غلط گوئى و غلط اندیشى کمک میکند.

جنسیت در ایران کلا عرصه اى است که کمتر کسى جرات پرداختن به آن را داشته است. دلیل اینکار شدید بودن ذهنیتهاى مذهبى و همینطور شدت و غلظت مردسالارى و ارزشهاى فرهنگى ایندو است. تاجایى که زبان فارسى در عرصه مسائل جنسى و توضیح آنها بسیار فقیر میباشد، مثلا کسى که به همجنس خود گرایش دارد، همجنسگرا است ( اصطلاحى که بع د از شکلگیرى هومان و اصرار آن تا حدودى بین ایرانیان جا افتاده) اما براى کسى که به جنس مخالف خود گرایش دارد، هیچ اصطلاح و یا تعریفى در زبان فارسى وجود ندارد. تازه در سالهاى اخیر است که ما دربرابر واژه همجنسگرا اصطلاح دگرجنسگرا را براى ایندسته از افراد( که به جنس مخالف گرایش دارند) بکار گرفته ایم، اما هر دوى این واژه ها هنوز در جامعه ایران جا نیفتاده اند. همینطور کلمه و یا واژه درستى معادل کلمه خارجى باى سکشوال ( کسانى که به هردو جنس موافق و مخالف گرایش دارند) در زبان فارسى متداول نیست.

بسیارى از ایرانیان حتى اصطلاح " بچه باز" را به غلط براى همجنسگراها بکار میبرند. درحالى که بچه بازى شامل رابطه یکجانبه یک فرد بالغ با یک کودک است و با اغوا ، تهدید و یا تطمیع همراه است، رابطهاى که فقط درجهت ارضا فرد بالغ میباشد و بیشتر باعث ناراحتىهاى روحى-روانى کودک میگردد و میتواند تاثیرات مخربى در آینده او داشته باشد. بچه بازى با همجنسگرائى که در بالا بدان اشاره شد هیچ ارتباطى ندارد؛ علاوه برآن بازهم در نتیجه ذهنیتهاى منفى جامعه، وقتى افراد کلمه بچه باز و یا بچه بازى را میشنوند، فورى در ذهنشان رابطه و تجاوز یک مرد به یک کودک پسر را تداعى میکنند؛ درحالى که در اکثریت موارد این مردان با گرایش به جنس مخالف هستند که اقدام به برقرارى رابطه بچه بازى با کودکان خرد سال دختر میکنند. سر مگو این است که در ایران، باتوجه به جارى بودن قوانین مذهبى، کلا بچه بازى مردان دگرجنسگرا را قانونى کرده اند. ( مثلا قانونى بودن ازدواج یک مرد بالغ با یک دختر بچه خردسال ٩ ساله) و ظاهرا کسى هم اعتراضى نمیکند. حالا درنتیجه چنین "ازدواجى" چه تاملات و فشارهاى روحى-روانى متوجه این دختر خردسال میشود، بماند. اینجاست که مردسالارى و ارزشهاى مذهبى ضد زن در جامعه دست بدست هم میدهند؛ آنوقت رابطه متقابل، دو مرد و یا دو زن عاقل و بالغ که به اختیار و از روى نیاز و تمایلات دوجانبه، رابطه همجنسگرایانه با هم برقرار میکنند را "بچه بازى" میدانند. همجنسگراها مخالف شدید بچه بازى از هرنوع آن هستند.

ما باید تا آنجا که میتوانیم، در رابطه با مسائلى که بدانها اشاره شد روشنگرى کنیم تا بتوانیم پلشتى هاى موجود را از فرهنگ مردم و جامعه بزدائیم. تجربه و تاریخ جوامع پیشرفته نشان میدهد که بموازات رشد حقوق بشر، جنبش زنان، همجنسگراها و دیگر اقلیتهاى اجتماعى، بهمان اندازه هم مردسالارى و ارزشهاى مذهبى در جامعه تضعیف شده اند ، فرهنگ اجتماعى پالایش شده و جامعه رو به پیشرفت و ترقى نهاده، بهمین دلیل بسیار مهم است که ما همجنسگراها بکوشیم و باید بتوانیم تمام ارزشها و مظاهر پیدا و پنهان مردسالارى را از ذهن و تفکرات خود پاک کنیم. در خانواده، در محل کار ، در جامعه، در رابطه با خواهر و برادران خود و خلاصه در همه جا و همه حال، با دقت در شیوه تفکر، قضاوت و کردار و رفتار خود، بکوشیم نمونه بارز انسان آگاه، پیشرفته و متجدد باشیم و دیگران را هم به همین راه تشویق و ترغیب کنیم. از طرف دیگر باید بکوشیم تا ذهنیتها و قضاوتهاى منفى مردم و جامعه دررابطه با همجنسگرائى را شناخته، و افشا کنیم و آلترناتیوهاى درست، علمى و امروزى را براى جایگزینى آنها معرفى کنیم.