جامعه اقلیت های جنسی

صدای ساقی قهرمان به مناسبت روز LGBT ایران

صدای ساقی قهرمان در دومین سالگرد روز اقلیت های جنسی ایران در سال 1391

صدای اقلیت های جنسی ایران به مناسبت اولین جمعه مرداد ماه

گروهی از گی ها لزبین ها دوجنس گرایان و تراجنسی های ایرانی صدای خود را برای گرامی داشتن اولین جمعه مرداد ماه (روز اقلیت های جنسی) منتشر کردند

کاری از اقلیت های جنسی ایران به مناسبت اولین جمعه مرداد ماه

صدای گروهی از اقلیت های جنسی برای گرامی داشتن روز همجنس گرایان، دوجنس گریان و تراجنسی ها

دومین سالگرد روز همجنس گرایان، دوجنس گرایان و تراجنسی های ایران

هفته اول مرداد ماه فرصتی برای ما اقلیت های جنسی تا وجود خود را فریاد بزنیم

روز مبارزه با همجنس‌گرا ستیزی و تراجنسی ستیزی در ایران

کارگاه خبر گروه ژوپی آ : تعدادی از ھمجنس گرایان و تراجنسی ھای ایران امسال با حضور در سطح شھر تھران، پخش بروشور و حمل پرچم رنگین کمانی و پلاکارد و به پرواز درآوردن بادکنک ھای رنگی تصویر تازه ایی از حرکت ھای اجتماعی رقم زدند

افسانه ای به نام همجنس باز

آیا واژه همجنس باز معرف یک مفهوم حقیقی است؟ چطور تعاریف و برچسب های نادرست تیشه به ریشه همجنس گرایان خواهد زد

واکنش به تلاش برای حذف دوجنس گرایان از جامعه اقلیت های جنسی

اگر شما یک زن یا مرد دوجنس گرا باشی و عاشق یک فرد همجنس خود شده باشی چه فرقی خواهد بود بین شما و یک همجنس گرا؟

روز اقلیت های جنسی - سال 1390

پاسداشت روز اقلیت های جنسی ایران در سال 1390